Koho nelze přijmout do Domova důchodců

Seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení (např. nasogastrická sonda apod.).

Občany, kteří by svým chováním narušovali společné soužití v Domově (např. z důvodu závislosti na návykových látkách, alkoholu, mentálního postižení, psychické poruchy apod.).

Nepřijímáme ani žadatele, kteří trpí infekčním (tuberkulóza) či parazitárním onemocněním, pohlavními chorobami, nebo jsou nevidomí či neslyšící.

Osoby, které odmítají naší službu.